info.royalessences@gmail.com

info.royalessences@gmail.com

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEk

Synchronex Coproduction Kft

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. Az ÁSZF alkalmazása

1.1 A Synchronex Coproduction Kft. szállításai és szolgáltatásai – ha a Synchronex Coproduction Kft. (továbbiakban Szállító) és a vele szerződő fél (továbbiakban: Vevő) írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg – kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alapján teljesülnek.

Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Vevő és a Szállító közös megegyezése alapján kerülhet sor.

Ha a Szállító és a Vevő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF–et kell alkalmazni a Synchronex Coproduction Kft szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Vevő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.

A szolgáltató neve: Synchronex Coproduction Kft.
A szolgáltató székhelye: 2600 Vác Buki sor 34
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: synchronexkft@gmail
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 13-09-119385
A szolgáltató adószáma: 12720516-1-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pest Megyei Bíróság
A szolgáltató telefonszáma: 06 30 3651758
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: Unas Online Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: unas@unas.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala:Unas.hu

2. A szállítási szerződés létrejötte

2.1       Vevő a megvásárolni kívánt terméket írásban, levélben, elektronikus módon interneten keresztül vagy e-mailben, továbbá szóban vagy telefonon rendelheti meg.

A webáruházon keresztül leadott megrendelések esetében, a rendelés elküldésével és annak Szállító által történő visszaigazolásával a távollévők közötti szerzõdés jön létre,

a Synchronex Coproduction Kft. mint Szállító, Székhely: Synchronex Coproduction Kft.. 2000 Szentendre Dalmát utca 9. valamint a Megrendelő, mint Vevő között a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint.

2.2       A szerződés a Synchronex Coproduction Kft..  és a Vevő között a Vevő által tett megrendelés írásban vagy elektronikus levélben történő visszaigazolásával, a visszaigazolásban megjelölt tartalommal jön létre.

Amennyiben a Synchronex Coproduction Kft. a szóban tett megrendelés írásbeli megerősítését kéri, úgy a szerződés Vevő ezen nyilatkozatának Synchronex Coproduction Kft. általi átvétele napján jön létre, az írásbeli közlésnek megfelelő tartalommal.

2.3       Synchronex Coproduction Kft. a termék ismertetőiben és prospektusaiban, weboldalain megadott ajánlataihoz nincs kötve, azok feltételei a Synchronex Coproduction Kft.  beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak.

2.4      A Synchronex Coproduction Kft. jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Vevő hitel- illetőleg fizetőképességét cáfoló tények merülnek fel, így különösen viszonteladó partnerek esetében ha a viszonteladó partner ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítására került sor.

3. Teljesítési határidő

3.1 A megrendelések teljesítési határidejéről a Synchronex Coproduction Kft. értesíti a megrendelőt.

A Synchronex Coproduction Kft. a . által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, amelyek a Szállító beszállítói és alvállalkozói teljesítéseinek, valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében, elsősorban nem raktárról történő kiszolgálás esetén módosulhatnak.

A tájékoztató jellegű szállítási időpontokhoz képest késedelmesen történt szállításokért illetőleg a késedelemből eredő károkért a Synchronex Coproduction Kft.. felelősséget nem vállal.

Ha a Synchronex Coproduction Kft.  az általa írásban visszaigazolt szállítási időponthoz képest több mint 3 napos késedelembe esik, úgy a Vevő minden következmény nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

4. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások

4.1. A Synchronex Coproduction Kft. a termék Vevő rendelkezésre állásáról szóban vagy írásban értesíti a Vevőt a megrendelést követően.

Vevő jogosult a Megrendelését követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jeleznie kell írásban (e-mailben).

Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

4.2. Vevő a rendelkezésre álló terméket köteles az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül átvenni.

4.3. Az átadás-átvételre Vevő választása szerint vagy a Synchronex Coproduction Kft. mindenkori székhelyén vagy a Vevő által megjelölt szállítási címen kerülhet sor.

Amennyiben a Vevő egy cég, és nem magánszemély, a Synchronex Coproduction Kft. a termék átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

4.4. Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket a Synchronex Coproduction Kft.  -vel közölni.

A kiszállítás során bekövetkező sérülésekről, valamint az esetleges hibás teljesítésről Vevő köteles a Futárnál jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv két példányban készül és csak a kiszállítást végző futár aláírásával együtt érvényes.

Amennyiben a Vevő elmulasztja ellenőrizni az átvett csomag tartalmát, vagy ellenőrzi azt, de elmulasztja a hibás teljesítésről a jegyzőkönyv felvételét, úgy a bekövetkező károkért a Szállítót nem terheli felelősség. Ezt követően – amennyiben a Vevő a Megrendeléskor a készpénzes fizetést választotta és a fizetésre addig nem került sor, köteles a Szállító által küldött Számlán feltüntetett vételárat kiegyenlíteni.

Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.

4.5. Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül. Rejtett hiba esetén a Farkaskonyha  Kft. a z anyagot bevizsgálja a tekintetben, hogy az minőségileg megfelel-e a gyártó által írt minőségi követelményeknek.

4.6. A termék átvételével a kárveszély a termék tekintetében a Synchronex Coproduction Kft. -ről átszáll a Vevőre, ezt követően a Vevő mennyiségi illetőleg szemrevételezéssel megállapítható minőségi kifogások megtételére nem jogosult.

5. Árak és fizetési feltételek

5.1       A webáruházon keresztül leadott rendelések a Synchronex Coproduction Kft. által e-mailben visszaigazolt árakon kerülnek kiszámlázásra.

5.2       Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja Vevőt. A Synchronex Coproduction Kft.  a számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – a termék átadás-átvételekor illetőleg a szolgáltatás nyújtásakor jogosult. Amennyiben a Vevő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték Synchronex Coproduction Kft bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.

5.4 Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a Synchronex Coproduction Kft a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult.

5.5 A fizetési feltételek megsértése esetén Synchronex Coproduction Kft. jogosult a Vevőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Vevővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Vevővel szemben érvényesíteni.

6. A tulajdonjog fenntartása

6.1 A szerződés tárgyát képező termék a Synchronex Coproduction Kft tulajdonát képezi a termék ellenértékének teljes kiegyenlítéséig.

6.2 Amennyiben Vevő fizetési késedelme a 60 napot meghaladja, úgy a Synchronex Coproduction Kft.  a tulajdonát képező terméket – amennyiben a termék természetéből adódóan erre lehetőség van – minden külön végrehajtó okirat nélkül – magához veheti, mely esetben sem Vevőt, sem a terméket birtokló harmadik személyt nem illeti meg a termék (dolog) tekintetében a birtokvédelem. A Synchronex Coproduction Kft a terméket (dolgot) további 30 napig őrzi majd ezt követően – a Vevő nem teljesítése esetén – jogosult azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni és az így befolyt összegből saját követelését kielégíteni. A követelés kielégítése után fennmaradó összeget köteles a Synchronex Coproduction Kft a Vevőnek kifizetni.

6.3 A Synchronex Coproduction Kft.  a 6.2. pontban írt eljárása esetén a Vevővel létrejött szerződés minden további rendelkezés nélkül megszűnik.

7.          Elállási jog

7.1       A Vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben Vevő saját költségén 14 munkanapon belül –munkaidőben, a Szállítóval előre egyeztetett időpontban– köteles a sérülésmentes termékeket az eredeti számlával együtt a Szállító telephelyén átadni.

Amennyiben probléma nem merült fel, úgy Szállító köteles a visszaszolgáltatott termékek ellenértékét a visszaszolgáltatását követően azonnal készpénzben, de legkésőbb az elállás napját követően 14 munkanapon belül visszatéríteni Vevő részére annak bankszámlájára.

7.2       Az Elállási jog NEM gyakorolható olyan termékek esetében, amelyek csomagolásának felbontása vagy sérülése a termék további értékesítését lehetetlenné teszi. Ide értendőek a tápok, konzervek, kiegészítő eledelek, egyes képzési  eszközök, egyéb romlandó termékek, a vákuum-csomagolt termékek valamint bármely a jelen felsorolásban szereplő termékekhez hasonló elbírálás alá eső termék.

Az ELÁLLÁSI JOG alól kivételt képez továbbá  a vevő megrendelése alapján, a Szállító által visszaigazolt műszaki tartalommal legyártott termék.  A Vevő kérésére gyártott termék esetében Vevő minden esetben köteles a Szállító által visszaigazolt teljes vételár 100%-át kiegyenlíteni.

7.3       Az Elállási jog gyakorlása esetén a Vevő viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget.

7.4       Amennyiben a Vevő nem személyesen adja át a Szállító telephelyén a terméket, mellyel kapcsolatosan az Elállási jogát gyakorolja, és a visszaküldésre a Szállító szállítási szolgáltatását veszi igénybe, úgy Szállító ezen esetben a visszaküldés során felmerült szállítási költségeket levonhatja a visszatérítés árából.

7.5       Amennyiben a Vevő a visszaszolgáltatni kívánt árut nem megfelelően csomagolja be és az a visszaszállítás során maradandóan olyan módon megsérül, hogy jelen szerződés 7.2 pontjában foglaltak szerint az kizárja az Elállási jog gyakorlását, úgy a Szállító nem kötelezhető a visszatérítésre.

7.6.      Szállító dönthet a termékek visszavételének megtagadásáról azon esetekben, amikor a Vevő által visszaszolgáltatni szándékozott termékek a 7.2 pontban meghatározottak alapján sérültnek vagy sérült csomagolásúnak minősíthetőek, vagy azokban a nem rendeltetésszerű használatból eredően kár keletkezett, illetve ha a termék Vevő kifejezett írásbeli megrendelése alapján került legyártásra.

7.7       Amennyiben Szállító a 7.2. pontban foglaltak teljesülése ellenére mégis a termékek visszavétele mellett dönt, a szállítási költségek mellett levonhatja a termékek Állapotromlásából és a Sérült csomagolásból eredő költségeit. A Szállító ezen esetben a visszaszolgáltatott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt is összegszerűsítheti és a visszatérítés összegéből szintén levonhatja azt.

8.      Fogyasztói Panasz, Békéltető Testületek

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. 

Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,-
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor
 • a testület döntésére irányuló indítványt
 • a fogyasztó aláírását

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

8. Felelősség

8.1 Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, a Synchronex Coproduction Kft. nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.

8.2 A Synchronex Coproduction Kft. prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek azok tartalmáért a Szállító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.3 A Synchronex Coproduction Kft külön felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy amennyiben szükségesnek ítélik, a termékek használhatósága, megfelelősége tekintetében forduljanak szakemberhez, mivel a Synchronex Coproduction Kft prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő ajánlások csak tájékoztató jellegűek, azokért sem a gyártó, sem a Synchronex Coproduction Kft  felelősséget nem vállal.

o

9. Záró rendelkezések

9.1 Synchronex Coproduction Kft.  az ÁSZF-t a Vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé: · Interneten a Synchronex Coproduction Kft.  hivatalos honlapján (www.royalessences.com), · mindenkori székhelyén, jelenleg:

2000 Szentendre Dalmát utca 9

9.2. A Synchronex Coproduction Kft az ÁSZF esetleges módosításait a 8.1. pontban megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a Synchronex Coproduction Kft a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazza.

9.3. A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja. Az ÁSZF alkalmazására vonatkozó figyelmeztetés a Synchronex Coproduction Kft valamennyi számláján és a megrendelés írásbeli vagy elektronikus úton történő visszaigazolásán is olvasható.

9.4. A Vevő szerződésből származó jogai kizárólag a Synchronex Coproduction Kft hozzájárulásával ruházhatóak át.

9.4. Amennyiben a Synchronex Coproduction Kft és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek – hatáskörtől függően – alávetik magukat a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

9.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

9.6. Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.

9.7. Jelen ÁSZF 2016. április 01 napján lép hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében kell alkalmazni.

Synchronex Coproduction Kft

Adatkezelési tájékoztató
ADATVÉDELMI és ADATKEZELÉSI ELVEKRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI és ADATKEZELÉSI ELVEKRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről, a 2011. évi CXII.tv. rendelkezései alapján, kiegészítve a 2014. január 01.-én életbe lépett módosításokkal

Jelen Nyilatkozat célja, hogy a  Synchronex Coproduction  Kft. székhely: 2600 Vác Buki sor 34  adószám: 12720516-1-13 mint Adatkezelő által kezelt személyes adatok érintettjei megfelelő tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő által kezelt személyes adatai védelméről és kezeléséről.

A Synchrone Coproduction Kft. / Adatkezelő / mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Synchronex Coproduction Kft adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a www.royalessences.com/info címen. A Synchronex Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról haladéktalanul értesíti közönségét. Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 

A szolgáltató neve:  Synchronex Coproduction Kft.
A szolgáltató székhelye: 2600 Vác Buki sor 34
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: synchronexkft@gmail.com
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 13-09-119385
A szolgáltató adószáma: 12720516-1-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pest Megyei Bíróság
A szolgáltató telefonszáma: 06 30 3651758
Adatvédelmi nyilvántartási száma: 12720516 4778 113 13
A szerződés nyelve: magyar

 A tárhely-szolgáltató neve: UNAS Online Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: Sopron, Kőszegi út 14.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe és telefonszáma: unas@unas.hu  +36-99/200-200
A tárhely-szolgáltató weboldala: unas.hu

Jelen Nyilatkozatban alkalmazott egyes szavak és kifejezések olyan értelemmel bírnak, ahogy azok a 2011. évi CXII. tv.-ben meghatározásra kerültek.

Általános tájékoztató: A  royalessences.com  oldal rendszere zárt, a megrendelő adatait kizárólag saját számítógépes eszközein tartja nyilván, harmadik személynek történő kiadása nem valósul meg. Egyes szükséges adatok átadása, kizárólag az igénybe vett logisztikai cégek számára történik meg, kizáróan a megrendelés házhoz szállítást illetően.

A webáruház működéséhez tartozó szolgáltatás a kiszállítás, melyhez a Synchronex Coproduction Kft a : GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft szolgáltatását veszi igénybe ,Őn az ASZF és Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszi, hogykizárólag a kiszállításhoz szükséges adatokat a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft feldolgozza.

 Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel az Ön adatait.. 

Az adatfeldolgozónk adatai, elérhetősége:

.Az adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. Az adatfeldolgozó tevékenysége: Csomagkézbesítés, futárszolgálat. Az adatfeldolgozó honlapja:https://gls-group.eu/

Részletes tájékoztató: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése:

* az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
* az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató a fenseges.hu  weboldal adatkezelését szabályozza, és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.fenseges.hu

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

Értelmező fogalmak

 1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  3. különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
  4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
  12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
  16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
  17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
  18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
  19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés jogalapja

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
  * ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  * azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

  2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
  a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

  3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

  4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

  5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

  6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  * a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  * az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

Az adatkezelés célhoz kötöttsége

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

  2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés egyéb elvei

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

Funkcionális adatkezelés

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:

  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

  2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási név és cím, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

  3. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

  4. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

  5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

  6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási név és cím, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  – postai úton a 2000 Szentendre, Dalmát u. 9. címen
  – e-mail útján synchronexkft@gmail.com e-mail címen.

  8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink

 1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

  2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

  3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

  4. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

  5. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

  6. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Cookie-k (sütik) kezelése 

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

  2. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

  3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

  4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

  5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

  6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

  7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

  9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

  10. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Hírlevél, DM tevékenység

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

  2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

  3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

  4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

  5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

  6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

  7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

  8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

  9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.

  11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

  A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Adattovábbítás

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

  2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Név, cím, telefonszám, termék neve, fizetendő összeg.

  3. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

  4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

  5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

  6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

  Logisztikai cégek, Kizáróan a megrendelés házhoz szállítást illetően.

  7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

  8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatbiztonság (7.§) 

 1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

  2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

  3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

  5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
  a. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
  b. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
  c. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
  d. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
  e. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
  f. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

  6. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Az érintettek jogai

 1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

  2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

  4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

  5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

  6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

  7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az  adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

  8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

  9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

  10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

  11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

  a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

  2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

  4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Bírósági jogérvényesítés (22.§)

  1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

  2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

  4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

  5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

  6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés (23. §)  

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról 

Fizetéssel kapcsolatos információk

 

Az alábbi három fizetési mód lehetséges a rendelésed leadása előtt:

Banki átutalás (előreutalás)

Előreutalásos vásárláskor a fizetendő összeget előre át kell utalnod a Synchronex Coproduction Kft. CIB Banknál
vezetett 10700550-70306798-51100005 számú bankszámlájára.
Akkor indítjuk útnak a csomagodat, ha az utalásod megjelent számlánkon.
Az utalásokat – ha banki nyitvatartási időn belül indítod az utalásod – az utalás napján már lehet, hogy látjuk, a
csomag feladása általában a pénz beérkezését követő munkanapon történik.

Külföldről indított Euro-ban fizetendő utalás esetén a CIB Banknál vezetett 10700550-70306798-50000005 számú Euro
számlára várjuk a megrendelt termékek értékét. A csomagot ebben az esetben is akkor indítjuk útnak, amikor az utalás
beérkezett számlánkra.

Utánvétes vásárlás
Ezt a fizetési módot kérlek akkor válaszd, ha a csomagodat a futárnál szeretnéd készpénzben kifizetni. Az utánvét
kezeléséért a futárszolgálat külön díjat számol fel, ezért kerül többe ez a fizetési mód mint az előreutalás vagy a
bankkártyás fizetés. (+350 Ft. rendelésenként.)
Bankkártyás

Fizess egyszerűen Bankkártyával,  számládon keresztül. A bankkártyás fizetés a webshopon keresztül a CIB bank felületén történik, kizárólag a megrendelt tétel kerül kifizetésre, tranzakció költség nincs. A megrendelt termékeket a rendelés összegének beérkezése után adjuk fel
számodra.

Szállítással kapcsolatos információk

 

Mennyibe kerül a szállítás?

Szerződött partnerünkkel, a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft-vel Magyarország területén
belül, az általad megadott címre, egységesen:

10 kg –ig : 1990 Ft.
10-30 kg-ig 2500 Ft


Szerződött partnerünkkel, az MPL-el  Magyarország területén
belül, az általad megadott címre, egységesen:

10 kg –ig : 1990 Ft.
10-30 kg-ig 2500 Ft

Az utánvét kezeléséért a futárszolgálat külön díjat számol fel, mi ezt az összeget átvállaljuk, és neked ezért plusz
költséget nem számítunk fel.

Mikor kapom meg a rendelésem?

A rendeléseket 3-5 munkanapra vállaljuk, erről külön emailt nem küldünk ki. Amennyiben valamilyen oknál fogva ennyi
időn belül sem tudjuk teljesíteni a rendelést, úgy arról emailben vagy telefonon értesítjük a megrendelőt.

Fix szállítási napjaink amikor csomagot adunk föl a GLS futárszolgálatnak: minden hétfő és csütörtök, melyről az
ügyfél sms-ben is tájékoztatást kap.

Hány órakor érkezik a csomagom?

Ha kiszállítást kérsz, a futár munkanapokon 8-17 óra között kézbesíti a csomagod az otthonodba vagy munkahelyedre,
ezért kérjük olyan szállítási címet adj meg, ahol napközben elérhető vagy.

Garantált időpontban történő szállítást sajnos nem tudunk ígérni, mivel az csak jelentős plusz költségekkel lenne
biztosítható.

Mi a teendő sérülten érkezett csomag esetén?

Igyekszünk a csomagokat megfelelően becsomagolni.
Amennyiben a csomagod ennek ellenére esetleg mégis sérült állapotban érkezne, kérjük minden esetben vetess fel
jegyzőkönyvet a futárral átvételkor amivel igazolni tudod a sérülés tényét.
Az erre vonatkozó részletekért kérjük olvasd el Általános Szerződési Feltételeinket.

A rendelést követően meggondoltad magad?
Jogodban áll az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállni a vásárlástól.
Ebben az esetben a szállítást követő 14 munkanapon belül a sérülésmentes, eredeti csomagolásban lévő terméket saját
költségeden kell visszaszállítanod, melyet előre egyeztetett időpontban az eredeti számlával együtt telephelyünkön
tudunk Tőled átvenni.
Amennyiben probléma nem merült fel, úgy a visszaszolgáltatott termékek ellenértékét visszatérítjük (kivéve a
szállítás és az utánvét díja, mely ez esetben Téged terhel.)

Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos további részletekért kérjük olvasd el Általános Szerződési Feltételeinket.

Vásárlási tudnivalók
SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Szállítással kapcsolatos információk

Mennyibe kerül a szállítás?

Szerződött partnerünkkel, a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft-vel Magyarország területén
belül, az általad megadott címre, egységesen:

10 kg –ig : 1190 Ft.
10-30 kg-ig 1490 Ft
20.000 Ft bruttó rendeléstől ingyenes

Az utánvét kezeléséért a futárszolgálat külön díjat számol fel, mi ezt az összeget átvállaljuk, és neked ezért plusz
költséget nem számítunk fel.

Mikor kapom meg a rendelésem?

A rendeléseket 3-5 munkanapra vállaljuk, erről külön emailt nem küldünk ki. Amennyiben valamilyen oknál fogva ennyi
időn belül sem tudjuk teljesíteni a rendelést, úgy arról emailben vagy telefonon értesítjük a megrendelőt.

Fix szállítási napjaink amikor csomagot adunk föl a GLS futárszolgálatnak: minden hétfő és csütörtök, melyről az
ügyfél sms-ben is tájékoztatást kap.

Hány órakor érkezik a csomagom?

Ha kiszállítást kérsz, a futár munkanapokon 8-17 óra között kézbesíti a csomagod az otthonodba vagy munkahelyedre,
ezért kérjük olyan szállítási címet adj meg, ahol napközben elérhető vagy.

Garantált időpontban történő szállítást sajnos nem tudunk ígérni, mivel az csak jelentős plusz költségekkel lenne
biztosítható.

Mi a teendő sérülten érkezett csomag esetén?

Igyekszünk a csomagokat megfelelően becsomagolni.
Amennyiben a csomagod ennek ellenére esetleg mégis sérült állapotban érkezne, kérjük minden esetben vetess fel
jegyzőkönyvet a futárral átvételkor amivel igazolni tudod a sérülés tényét.
Az erre vonatkozó részletekért kérjük olvasd el Általános Szerződési Feltételeinket.

A rendelést követően meggondoltad magad?
Jogodban áll az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállni a vásárlástól.
Ebben az esetben a szállítást követő 14 munkanapon belül a sérülésmentes, eredeti csomagolásban lévő terméket saját
költségeden kell visszaszállítanod, melyet előre egyeztetett időpontban az eredeti számlával együtt telephelyünkön
tudunk Tőled átvenni.
Amennyiben probléma nem merült fel, úgy a visszaszolgáltatott termékek ellenértékét visszatérítjük (kivéve a
szállítás és az utánvét díja, mely ez esetben Téged terhel.)

Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos további részletekért kérjük olvasd el Általános Szerződési Feltételeinket.
Fizetéssel kapcsolatos információk
Fizetéssel kapcsolatos információk

Az alábbi négy fizetési mód lehetséges a rendelésed leadása előtt:

Bankkártyás fiztés

Ezen fizetési mód esetén a CIB Bank eCommerce rendszerébe irányítjuk át a vásárlót. Ott használhatja bankkártyáját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat
minden esetben a bank oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a kereskedőhöz.
Elfogadott bankkártyák: Visa (egyes Electron kártyák is), MasterCard, Internet Kártyák.

Banki átutalás (előreutalás)

Előreutalásos vásárláskor a fizetendő összeget előre át kell utalnod a Synchronex Coproduction Kft. CIB Banknál
vezetett 10700550-70306798-51100005 számú bankszámlájára.
Akkor indítjuk útnak a csomagodat, ha az utalásod megjelent számlánkon.
Az utalásokat – ha banki nyitvatartási időn belül indítod az utalásod – az utalás napján már lehet, hogy látjuk, a
csomag feladása általában a pénz beérkezését követő munkanapon történik.

Külföldről indított Euro-ban fizetendő utalás esetén a CIB Banknál vezetett 10700550-70306798-50000005 számú Euro
számlára várjuk a megrendelt termékek értékét. A csomagot ebben az esetben is akkor indítjuk útnak, amikor az utalás
beérkezett számlánkra.

Utánvétes vásárlás
Ezt a fizetési módot kérlek akkor válaszd, ha a csomagodat a futárnál szeretnéd készpénzben kifizetni. Az utánvét
kezeléséért a futárszolgálat külön díjat számol fel, ezért kerül többe ez a fizetési mód mint az előreutalás vagy a
bankkártyás fizetés. (+290 Ft. rendelésenként.)
A 290 Ft. plusz költséget utánvételes rendelésnél átvállaljuk így neked ez plusz költségedbe nem kerül.

PayPal fizetés

Fizess egyszerűen PayPal számládon keresztül. A megrendelt termékeket a rendelés összegének beérkezése után adjuk fel
számodra.